Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 65

Det var 2 initiativrige og fremsynede personer, nemlig godsejer Jørgen Larsen, Gaardbogaard og proprietær Jens Saxager, Saxager , der fik ideen om Tolne Skov i 1906 og Tolne Skovpavillon i 1907.

Generalforsamling d. 18 maj 2021 kl. 19.00

Ind­kaldelse til gen­er­al­for­sam­ling i Forenin­gen Tolne Skov­pavil­lon tirs­dag den 18 maj 2021 kl. 19.00 i Tolne Skov­pavil­lion. Dag­sor­den: Valg af diri­gent God­k­endelse af dag­sor­den For­man­dens beretning God­k­endelse af reg­n­skab Ind­komme forslag Valg til bestyrelsen Evt Medlem­skab i forenin­gen er 100,- pr år Betal­ing kan ske ved ind­be­tal­ing til kon­to 9075 4565438072 eller mobil­Pay 71167. Der udsendes … Fortsættes

Læs mere

Nye flagstænger

Så kom de nye flagstænger op ved hov­ed­bygn­ing og Stak­laden. Vi siger tak til Ton­ni og Jør­gen Sørensen fra Sin­dal og XL i Elling som har spon­sor­eret dem.

Læs mere

Praktiske oplysninger i forbindelse med lejemål.

Føl­gende opslag vil vise hvor­dan stedet skal efter­lades efter endt fest eller arrange­ment samt andre prak­tiske oplysninger. Tryk på føl­gende link: Hov­ed­bygn­ing Stakladen

Læs mere

Her fornyer du dit medlemsskab

Tak for­di du væl­ger at forny dit medlemsskab. Det gør en stor forskel for vores foren­ing. Kontin­gen­tet er 100 kr. pr. år. Betalin­gen kan ske enten ved ind­be­tal­ing til kon­to 9075 4565438072 eller mobile­pay nr. 71167.Husk at opgive navn og mailadresse, det er meget vigtigt med disse infor­ma­tion­er. På forhånd TAK

Læs mere

Bliv medlem af Foreningen Tolne Skovpavillon

Bestyrelsen oplever i vores arbe­jde, at der lokalt, ja i hele Vendsys­sel udvis­es en stor inter­esse og respekt for vores arbe­jde med istand­sæt­telsen og driften af Tolne Skov­pavil­lon igen­nem årene. Der­for vil vi gerne give mulighed for, at flere kan blive medlem af forenin­gen. Kontin­gen­tet er 100 kr. pr. år. Betalin­gen kan ske enten ved … Fortsættes

Læs mere

Tolne Skovpavillon Infokatalog 2018

Følg dette link for at se Infokat­a­log med oplysninger omkring ren­overin­gen af Glas­salen samt den kom­mende gen­er­al­for­sam­ling. Infokat­a­log 2018

Læs mere