Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Vedtægter for Tolne Skovpavillon - Tolne Skovpavillon

Vedtægter for Tolne Skovpavillon som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19.10.2004

Advokat­fir­maet Dyr­berg og Part­ners A/S
Vester­gade 6
9870 Sin­dal
Tlf. 98 93 63 44 
J.nr. 14.121. JB/jh

§ 1.
Navn og hjem­st­ed:
Forenin­gens navn er Tolne Skov­pavil­lion, og hjem­st­edet er Tolne Skov, Sin­dal Kom­mune.
Forenin­gens adresse er Bakkevej 65, 9870 Sindal.

§ 2.
For­mål:
Forenin­gen har til for­mål at erhverve, leje eller for­pagte Tolne Skov­pavil­lion med hen­blik på at dri­ve og bevare denne som kul­turelt og folke­ligt sam­lingsst­ed under skyldig hen­syn­sta­gen til stedets his­to­rie og enestående natur.

§ 3.
Medlems­forhold:
Som medlem kan optages per­son­er, erhvervsvirk­somhed­er og foreninger. Ind­meldelse sker ved skriftlig hen­ven­delse til forenin­gen med angivelse af tele­fon­num­mer og adresse. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til reg­n­sk­ab­sårets udgang.

§ 4.
Bestyrelsen:
Forenin­gens daglige ledelse vare­taget af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlem­mer val­gt på gen­er­al­for­sam­lin­gen for et år ad gan­gen. Gen­valg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide fore­tages sup­p­ler­ingsvalg på førstk­om­mende gen­er­al­for­sam­ling, med min­dre bestyrelsen derved bliv­er på min­dre end 5 medlem­mer. Bestyrelsen kon­stituer­er umid­del­bart efter gen­er­al­for­sam­lin­gen sig selv med for­mand, næst­for­mand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen vare­tager forenin­gens tarv udadtil og indadtil. Det påhvil­er herun­der bestyrelsen at føre tilsyn med de i forenin­gen eventuelle ansat­te per­son­ers virksomhed.

Bestyrelsen fast­sæt­ter selv sin for­ret­ning­sor­den. Bestyrelses­møde afholdes, når for­man­den find­er det fornø­dent, eller når et bestyrelsesmedlem kræver det. Ind­kaldelse find­er sted skriftligt og med angivelse af dag­sor­den. Over bestyrelses­møderne føres beslut­ningsrefer­at som under­skrives af bestyrelsen i den der­til hørende forhandlingsprotokol.

Bestyrelsen træf­fer beslut­ning ved sim­pel stem­me­fler­hed, men er kun beslut­nings­dygtig, når 5 bestyrelsesmedlem­mer er tilst­ede. Ved stem­me­lighed er for­man­dens eller den fun­gerende for­mands stemme udslags­givende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen kan i et nød­vendigt omfang antage løn­net arbejdskraft.

§ 5.
Gen­er­al­for­sam­ling:
Forenin­gens øver­ste myn­dighed er gen­er­al­for­sam­lin­gen. Ordinær gen­er­al­for­sam­ling afholdes årligt i tiden fra 1. april — 31. maj. Ekstra­ordinær gen­er­al­for­sam­ling kan ind­kaldes af bestyrelsen efter behov, og skal ind­kaldes af bestyrelsen, når mindst halvde­len af forenin­gens medlem­mer skriftligt frem­sæt­ter krav herom med angivelse af grund. I sid­st­nævnte til­fælde skal gen­er­al­for­sam­lin­gen afholdes sen­est 6 uger efter mod­tagelsen af begærin­gen herom.

Ind­kaldelse med angivelse af dag­sor­den skal finde sted med 3 ugers varsel enten i forenin­gens medlems­blad eller ved annon­cer­ing i lokalavis eller ved særskilt skriv­else til de enkelt medlem­mer. Med ind­kaldelsen til den ordinære gen­er­al­for­sam­ling skal end­videre følge forenin­gens reg­n­skab eller hen­vise til, at dette kan efters­es på forenin­gens adresse.

Møde­berettigede på gen­er­al­for­sam­lin­gen er de medlem­mer, der med gyldigt medlems­be­vis doku­menter­er deres adgangsberettigelse.

Hver medlem har på gen­er­al­for­sam­lin­gen en stemme.

Forhan­dlinger på gen­er­al­for­sam­lin­gen ledes af en diri­gent, der vælges af for­sam­lin­gen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Dag­sor­de­nen for den ordinære gen­er­al­for­sam­ling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om forenin­gens virksomhed.
  3. Frem­læggelse af reg­n­skab for det for­løb­ne reg­n­sk­ab­sår til godkendelse.
  4. Forslag til bud­get, herun­der kontingentfastsættelse.
  5. Behan­dling af ind­komne forslag.
  6. Valg af medlem­mer til bestyrelsen, der skal ske ved skriftlig afstemning.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Forslag fra medlem­merne, der ønskes frem­met til afstemnin­gen uden­for den udsendte dag­sor­den, skal ind­sendes skriftligt til bestyrelsen sen­est 14 dage før gen­er­al­for­sam­lin­gen. Der kan kun træffes beslut­ninger om forhold. Der er optaget på dag­sor­den eller som er ind­kom­met som anført 14 dage før gen­er­al­for­sam­li­gen, med min­dre samtlige stem­me­berettigede attesterede tiltræder.

Gen­er­al­for­sam­lin­gens beslut­ninger træffes ved sim­pel stem­me­fler­hed, med­min­dre andet føl­ger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har en stemme.

Afstemnin­gen skal finde sted skriftligt, såfremt blot en af de tilst­ede­værende medlem­mer ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6.
Reg­n­skab og for­mue:
Forenin­gens reg­n­sk­ab­sår føl­ger kalen­deråret.
Reg­n­sk­a­bet skal før den ordinære gen­er­al­for­sam­ling være rev­ideret af en reg­istr­eret eller stat­saut. revi­sor. Den af gen­er­al­for­sam­lin­gen val­gte revi­sor kan til enhver tid for­lange insyn i forenin­gens reg­n­sk­ab­s­bi­lag og kasse­be­hold­ning, og skal gøre bestyrelsen opmærk­som på eventuelle ure­gelmæs­sighed­er i så henseende.

Forenin­gens kasser­er ind­kasser­er forenin­gens indtægter og betaler de af bestyrelsen god­k­endte reg­ninger. Kasser­eren før­er kasse­bog over samtlige indtægter i en sådan form, at forenin­gens øje­b­likke­lige økonomiske still­ing altid kan aflæs­es heri.

Forenin­gens for­mue, udover hvad der er nød­vendig til afhold­else af de løbende udgifter, skal, med­min­dre gen­er­al­for­sam­lin­gen bestem­mer andet, anbringer efter de ret­ningslin­jer som anvis­es af bestyrelsen.

§ 7.
Teg­n­ing og hæf­telse:
Forenin­gen forpligtes udadtil ved under­skrift af for­man­den og et bestyrelsesmedlem. Ved køb/salg og pantsæt­ning af fast ejen­dom teg­nes forenin­gen af den sam­lede bestyrelse.

Der påhvil­er ikke forenin­gens medlem­mer, herun­der bestyrelsen, nogen per­son­lig hæf­telse for de forenin­gen påhvilende forpligtelser.

§ 8.
Vedtægt­sæn­dringer:
Til ændring af nærværende vedtægt kræves ved­tagelse på en gen­er­al­for­sam­ling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9.
Opløs­ning:
Til forenin­gens opløs­ning kræves ved­tagelse på en gen­er­al­for­sam­ling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlem­mer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at ind­kalde til en ny gen­er­al­for­sam­ling, på hvilken opløs­nin­gen kan ved­tages med 2/3 majoritet blandt de frem­mødte medlemmer.

Ved forenin­gens opløs­ning til­falder forenin­gens for­mue Tolne & Omeg­ns Borg­er­foren­ing, eller hvis denne foren­ing ikke læn­gere eksis­ter­er, da anden tilsvarende forening.

Således ved­taget på stif­tende generalforsamling.

Tolne, den 19. okto­ber 2004