Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Historien om Tolne Skovpavillon - Tolne Skovpavillon

Tolne Skovpavillons historie

His­to­rien om Tolne Skov­pavil­lon har rød­der mere end 100 år tilbage i tiden til 1906, da 2 ini­tia­tivrige og frem­synede per­son­er, nem­lig god­se­jer Jør­gen Larsen, Gaard­bo­gaard og pro­pri­etær Jens Sax­ager, Sax­ager, fik ideen om Tolne Skov i 1906 og Tolne Skov­pavil­lon i 1907. 

Tolne Skov­pavil­lon er ind­vi­et d. 15 juli 1908 og der blev lavet kon­trakt med gæst­giv­er Chr. Chris­tensen om leje af Tolne Skov­pavil­lon for en årlig leje på kr. 1.200,- uop­sigelig i 5 år fra 15. juli 1908. Denne lejekon­trakt blev fornyet for 1 år i 1913 for en leje på kr. 1.000,-.

Jørgen W. Larsens mindesten
Min­deste­nen for Jør­gen Wen­del­boe Larsen. 

I 1914 over­tog Ras­mus Hansen, Vogn Skov for­pagt­nin­gen af Tolne Skov­pavil­lon men nu til en pris på kr. 800,- pr år, idet der ved en sogneaf­stemn­ing i Tolne var fler­tal imod at sælge alko­hol, så Tolne Skov­pavil­lon blev nu til en afholds­bevært­ning og beholdt denne sta­tus indtil 1954, hvor der var en ny sogneaf­stemn­ing der gav grønt lys for alko­hol­bevilling. Ras­mus Hansen havde for­pagt­nin­gen indtil 1920, hvor gæst­giv­er Ejnar Petersen, Tolne over­tog for­pagt­nin­gen for kr. 2.200,- pr år.

Gæst­giv­er Ejnar Petersen havde for­pagt­nin­gen af Tolne Skov­pavil­lon indtil 1953 og i denne peri­ode skete der meget, både med selve pavil­lo­nen, der i 1935 blev udvidet med en sal syd for den oprindelige pavil­lon og der blev også lagt el ind i 1935. Det er også i dette tid­srum, at Glas­salen blev opført og her er der afholdt mange baller.

Der kom nu rigtig mange men­nesker til Tolne Skov­pavil­lon, så der blev også bygget en hes­testald til 24 heste og den har ligget, hvor der nu er parkeringsplads.

I denne peri­ode er søerne også anlagt og der har været et stisys­tem, som kan ses på gam­le billed­er fra Pavil­lo­nen. Ved at kigge i de gam­le skrifter kan man læse, at der enkelte år har været omkring 15.000 skole­børn på besøg og at der til de store møder, det være sig grundlovs­møder, poli­tiske møder og mis­sion­s­møder har været indtil 5.000 besøgende.

LI 1926 blev der bygget et udsigt­stårn på Vaag­ild­høj lige bag skovrid­er­boli­gen, men dette tårn blev allerede fornyet i 1929 til et andet og større og her­fra var der en storslået og afvek­slende udsigt over det Vendsys­selske land­skab fra Ska­gen i nord og til langt mod syd. Dette udsigt­stårn er dog revet ned senere og nu er kun fun­da­mentet tilbage.

I 1955 over­tog restau­ratør Frits Simon­sen for­pagt­nin­gen af Tolne Skov­pavil­lon og havde den indtil 1961. Fra 1961 — 1976 var kroe­jer Søren Chris­tensen, Mos­b­jerg Kro for­pagter af Tolne Skov­pavil­lon. I 1976 over­tog kroe­jer Palle Fau­rholt Jensen, Tolne Kro for­pagt­nin­gen af Pavil­lo­nen og havde den indtil 1991.

I peri­o­den 1991 til 1 maj 2005 har der været skif­tende for­pagtere af Tolne Skov­pavil­lon og det er Møller Kris­tensen, Alvaros Rios, Gitte Kris­tiansen og sidst Tolne Borg­er­foren­ing, Tolne Musik­foren­ing og Tolne — Mos­b­jerg Teaterforening.

I 2004 blev der dan­net en foren­ing Tolne Skov­pavil­lon, der skulle erhverve, leje eller for­pagte Tolne Skov­pavil­lon med hen­blik på at bevare denne som kul­turelt og folke­ligt sam­lingsst­ed under skyldig hen­syn­sta­gen til stedets his­to­rie og enestående natur og pr. 1 maj 2005 over­tog forenin­gen for­pagt­nin­gen Tolne Skov­pavil­lon og hvad der senere er sket kan læs­es under punk­tet “Fremtid”.

I året 1906 tilbød Hedesel­sk­a­bet til fremme af plant­ningssagen at ville ansætte en skovrid­er i Vendsys­sel, på betingelse af, at man ville skaffe gratis bolig og tjen­este­jord til denne. 

For­man­den for Hjør­ring Amts Land­bo­foren­ing og jeg som for­mand for Land­bo­forenin­gen Vendsys­sel købte da til dette for­mål ejen­dom­men Dal­gård ved Tolne St. med et tilliggende af 250 tdr. land. 

Da ejen­dom­men og en del af jor­den af Hedesel­sk­a­bet var god­k­endt som passende bolig for skovrid­eren, bere­jste vi Vendsys­sel og afholdt møder på passende sted­er, med det resul­tat, at vi i løbet af en måned fik teg­net akti­er til beløb kr. 54.500 og ved gen­er­al­for­sam­ling den 25. juli 1906 stift­edes Aktiesel­sk­a­bet “Tolne Skov” der over­tog ejen­dom­men Dal­gård m.v. til vor indkøbspris. 

Ved gen­er­al­for­sam­lin­gen blev jeg val­gt til medlem af bestyrelsen og af denne til for­mand, hvilken still­ing jeg ved­blivende bek­læder. Man byggede straks en bolig for en skov­bet­jent og en smuk pavil­lion. De der­til bestemte areal­er er nu beplantede. 

Tolne Skov er nu et yndet udflugtsst­ed for Vendsys­sels by og land­be­folkn­ing, der afholdes om som­meren store møder og fes­ter og skoven er også et søgt udflugtsst­ed for skol­er og foreninger.”

Gård­bogård den 22. maj 1923. 

Ærbødigst Jør­gen Larsen

Jørgen Wendelbo Larsen
Jør­gen Wen­del­bo Larsen

Mere historie

Gå til Arkiv.dk for at se flere his­toriske billed­er fra Tolne Skovpavillon.