Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Nyhedsbrev 2023

Efter en peri­ode med mange afly­sninger på grund af Coro­n­aen, kom 2022 godt i gang med ca. 40 udle­jninger til pri­vat­fester, udlån til møder i Natur­park Tolne, Pin­sekaffe, Seniortræf og Tolne Skovs gen­er­al­for­sam­ling. P.t har vi 25 udle­jninger i 2023.

Tolne Skov­pavil­lon kast­ede sig ud i arrange­mentet ”det store kage­bord” hvor der var ca. 80 tilmeldinger, vi vil gen­t­age suc­ce­sen den 10. sep­tem­ber 2023. Flere infor­ma­tion­er herom kom­mer senere på vores hjemme­side og Facebook.

Første lørdag i juni 2022 afholdt Rotary Sin­dal som van­ligt deres 60er fest. Fes­ten ændres i år til en forårs­fest og afholdes d. 29 april.

Der er mange tilt­ag i gang i Natur­park Tolne, bl.a har Friluft­grup­pen fået mark­eret flere van­dre­ruter gen­nem skoven. En af ruterne går gen­nem hele Natur­park Tolne fra nord til syd.  Tårn­grup­pen arbe­jder på opførelse af et udsigt­stårn med plac­er­ing oven for park­er­ingsplad­sen. Så det er ikke kun i bygningerne der sker noget men også rundt i vores skønne natur som omkranser Pavil­lo­nen og Stakladen.

Der kan læs­es mere om Natur­park Tolne på https://naturparktolne.dk/

Året er startet med rengøring af faca­den på hov­ed­bygnin­gen som har fået en omgang alge­f­jern­er og den store sal har langt om længe fået nyt gul­vtæppe. Der er en del løse flis­er i køkkenet så en reparation/renovering er nød­vendig, der­til skal vi have søgt midler.

På ønske­lis­ten er fort­sat akustikken i salene som ikke er opti­male og der man­gler plads til opbe­var­ing, så et nyt skur bag hov­ed­bygnin­gen vil vi gerne have opført.

Vi afhold­er gen­er­al­for­sam­ling tirs­dag den 16 maj kl. 19:00 i Stak­laden, vi håber der vil være stor tilslut­ning denne aften og nej, man bliv­er ikke val­gt ind i forenin­gens bestyrelse hvis ikke man har lyst J

Vi har på det sen­este været nød­saget til at fore­tage en lille pris­stign­ing, så den frem­tidi­ge leje stiger med et ener­gi­t­il­læg på 300.- + moms. Så ind til videre hed­der lejen 5300.- + moms hvad enten men lejer Hov­ed­bygnin­gen eller Stakladen.

Mange tak til de tro­faste støt­temedlem­mer, det bety­der rigtig meget for vores foreningen.

Kunne du have inter­esse i at blive støt­temedlem af Forenin­gen Tolne Skov­pavil­lon er kontin­gen­tet 100 kr. pr år. Betal­ing af kontin­gent kan ske enten ved ind­be­tal­ing til: Kon­to 9075 4565438072 eller Mobile Pay 71167. HUSK at opgive navn og evt. mailadresse.

Se mere på Tolneskovpavillon.dk eller Face­book Tolne Skovpavillon

På bestyrelsens vegne

Asb­jørn Rød­kær Nielsen

Mosbjerg-smedie@nielsen.mail.dk

2330 5600