Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov

Generalforsamling d. 18 maj 2021 kl. 19.00

Ind­kaldelse til gen­er­al­for­sam­ling i Forenin­gen Tolne Skov­pavil­lon tirs­dag den 18 maj 2021 kl. 19.00 i Tolne Skovpavillion.

Dag­sor­den:

  1. Valg af dirigent
  2. God­k­endelse af dagsorden
  3. For­man­dens beretning
  4. God­k­endelse af regnskab
  5. Ind­komme forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Evt

Medlem­skab i forenin­gen er 100,- pr år

Betal­ing kan ske ved ind­be­tal­ing til kon­to 9075 4565438072 eller mobil­Pay 71167. Der udsendes ikke giroind­be­tal­ingsko­rt, idet det er dyrt både for forenin­gen, men især for den, der indbetaler.

Beretning

Der er fort­sat stor efter­spørgsel efter at leje Tolne Skov­pavil­lon ud til pri­vate og offentlige arrange­menter. Ofte sker hen­ven­delserne på bag­grund af pos­i­tiv omtale fra folk der har haft et lejemål. Dette er jo den bed­ste reklame. Men pga. coro­n­a­pan­demien har der kun været 20 arrange­menter i 2020. Der har været afly­sninger for ca kr. 80.000,- Heldigvis har Skov­pavil­lo­nen ingen gæld og meget begrænsede udgifter, så vi har klaret os inden for eget budget. 

I år 2019 ansat­te vi Lone i flexjob og heldigvis er Lone også uddan­net maler, så Lones tid er blevet brugt til at male, hvor det har trængt. Og det pyn­ter gevaldigt. Gul­vet i det vestlig lokale i pavil­lonene er ren­overet og der er ind­købt nye bor­de. To nye flagstænger i træ er doneret af XL byg i Elling og Ton­ni og Jør­gen Sørensen. TAK for det.

Thork­ild Schou har bestridt hvervet som reg­n­sk­ab­s­før­er, admin­is­tra­tor, ref­er­ent, ansøger­skribent mm. Han ønsker nu at fratræde sin post, som han har bestridt i snart en men­neskealder. Gen­nem to store bygge­pro­jek­ter har Thork­ild hele tiden haft styr på finanserne og det vil vi gerne takke ham rigtig meget for. Knud Møl­gård har lovet at tage over som reg­n­sk­ab­s­før­er, og vi glæder os til samarbejdet.

Mange medlem­mer i bestyrelsen har sid­det i rigtig mange år, og med ibrug­tagnin­gen af Stak­laden gives der mulighed for flere musik- teat­er­arrange­menter træf og meget andet. Så er der nogle af jer, der går og har lyst til at bidrage med friv­il­ligt arbe­jde og ideer til at gøre vores fælles kul­turst­ed mere attrak­tiv, så mød op til gen­er­al­for­sam­lin­gen eller hen­vend dig til Asbjørn. 

Bestyrelsen for forenin­gen Tolne Skovpavillon