Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 ini­tia­tivrige og frem­synede per­son­er, nem­lig god­se­jer Jør­gen Larsen, Gaard­bo­gaard og pro­pri­etær Jens Sax­ager, Sax­ager , der fik ideen om Tol­ne Skov i 1906 og Tol­ne Skov­pavil­lon i 1907.

Udle­jn­ingsaf­tale for Tol­ne Skov­pavil­lon

Mos­b­jerg den.

Fak­tu­ra num­mer:

CVR 28829981

 

Leje af Tol­ne Skov­pavil­lon

Vi bekræfter her­med at du/I ________________________________________________

har lejet   __ Hov­ed­bygnin­gen   __ Glas­salen i Tol­ne Skov­pavil­lon den. ______________

Såfremt intet andet er aftalt, er lejepe­ri­o­den fra udle­jn­ings­da­gen kl. 07.00 til kl. 07.00 den efter­føl­gen­de dag.
Andre tider kan aftales hvis der ikke er andre arrange­menter og det­te noteres under særaftale.

 

Særaftale:_______________________________________________________________

 

Prisen for leje af Pavil­lo­nen er kr. 5.000,00 incl. moms, gas, strøm, vand og slutrengøring.

I opvarmn­ingspe­ri­o­den betales der særskilt for olie, og det­te afreg­nes efter ophold­et.

 

Du/I bedes kon­tak­te os på tlf. 23 30 56 00 sen­est 1 uge før arrange­mentets afhold­else vedrøren­de nøgleudlev­er­ing og aflev­er­ing.

 

Belø­bet bedes over­føret til vores kon­to nr. 9075 4565438072 med angivelse af fak­tu­ranum­mer,

Sen­est 14 dage før arrange­mentet påb­eg­y­n­delse.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

I bedes selv med­bringe hånd­klæder. viskestykker, kark­lude, hånd­sæbe, wc-papir samt sorte sække til affald.

 

Inden nøglen afleveres SKAL:

Køkken, Wc og lokaler være opry­d­det med affald fjernet(container).

Bor­dene skal stilles på plads med stolene sta­blet og stil­let som ved mod­tagelse af lokalerne.

Køkkenet afleveres opry­d­det uden opvask, samt med rengjort kom­fur, ovn, samt kølerum/skab.

 

Af hygiejniske grun­de SKAL alle gry­der, pan­der, og store stålfade/skåle afleveres med ”bun­den i vejret”. Opvaske­mask­i­nen skal være tømt for vand og fil­ter renset.

 

VI GØR OPMÆRKSOM AT VI IKKE HAR GLAS OG KUMMEFORSIKRING.

Ved prob­le­mer under arrange­mentets afhold­else står der tele­fon­num­re på opslagstavlen i køkkenet i Pavil­lo­nen.

 

Tol­ne Skov­pavil­lon

Bakkevej 5, Tol­ne , 9870 Sin­dal

 

Asb­jørn Rød­kær Nielsen tlf.: 23 30 56 00