Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 initiativrige og fremsynede personer, nemlig godsejer Jørgen Larsen, Gaardbogaard og proprietær Jens Saxager, Saxager , der fik ideen om Tolne Skov i 1906 og Tolne Skovpavillon i 1907.

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Tolne Skovpavillon.

Ind­kaldelse til gen­er­al­for­sam­ling i Forenin­gen Tolne Skov­pavil­lon tirs­dag den 26. maj kl 19.00.
Sted: Skov­pavil­lo­nen
Dag­sor­den:

 1. Valg af diri­gent
 2. God­k­endelse af dag­sor­den
 3. For­man­dens beretning
 4. God­k­endelse af reg­n­skab
 5. Ind­komne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Evt
  Tilmeld­ing til gen­er­al­for­sam­lin­gen bedes givet på tlf 29930361. SMS kan sendes
  Medlem­sk­a­bet i forenin­gen er uæn­dret kr 100,- pr år.
  Betalin­gen kan ske ved at ind­be­tale til kon­to 9075 4565438072 eller mobil­Pay 71167.
  Der udsendes ikke giroind­be­tal­ingsko­rt, idet det er dyrt både for forenin­gen, men især for dig der skal
  ind­be­tale.
  Beretning
  2019 var året hvor pro­jekt Stak­laden blev afs­lut­tet. Efter mange år med fond­san­søgninger,
  plan­lægn­ingsmøder med Hjør­ring Kom­mune, arkitek­ter og andet godt­folk. Nu står Stak­laden, bygget af træ
  fra Tolne Skov og spe­jler sig i de oprensede søer. Ind­vielses­festen blev afholdt den 23. august med
  delt­agelse af hånd­værkere, råd­gi­vere, spon­sor­er mm.
  Udgift­sposterne bal­ancer­er med de tildelte fondsmi­dler. Dog man­gler pen­gene fra LAG. Stor tak til Thork­ild
  og Asb­jørn for stor omhu og engage­ment – også for dette pro­jekt. Tolne Skov ApS har bekostet opren­sning
  af søerne og vil, når vejret tillad­er det se på park­er­ings­forhold­ene, da disse har lidt over­last i forbindelsen
  med opren­sning af søerne, idet slam­met fra søerne er deponeret bagerst på park­er­ingsplad­sen.
  Der er fort­sat god søgn­ing i forhold til udle­jn­ing, nu også i Stak­laden, vi har haft 250 udle­jninger siden juni
 8. Dette bety­der også øgede rengøring­sop­gaver. Der­for har vi val­gt at ansætte en per­son i Flek­sjob til at
  vare­tage rengøring og andet arbe­jde.
  Fiber­net er blevet installeret, så netadgang er blevet forbedret.
  Udover van­lige foren­ingsarrange­menter er der i forbindelse med etab­ler­ing af Natur­park Tolne afholdt
  fore­drag af ”Bon­derøven” i sep­tem­ber og ind­vielse af Natur­parken i okto­ber.
  Grun­det Coro­n­akrisen er 10 fes­ter i april/maj blevet afly­st. En del er fly­t­tet til efteråret
  Bestyrelsen