Logo tolne Skovpavillon

- en skøn plet i Tolne Skov. Bakkevej 5

Det var 2 ini­tia­tivrige og frem­synede per­son­er, nem­lig god­se­jer Jør­gen Larsen, Gaard­bo­gaard og pro­pri­etær Jens Sax­ager, Sax­ager , der fik ideen om Tol­ne Skov i 1906 og Tol­ne Skov­pavil­lon i 1907.

Det er bestyrelsens ambi­tion at geno­plive Tol­ne Skov­pavil­lon som et trak­tørst­ed, der hold­er som­mer åbent med server­ing af kaf­fe og kage m.m., så bed­ste­foræl­dre sam­men med børn og børnebørn kan geno­plive barn­dom­mens udflugter og aktiviteter og alle kan kom­me og nyde den dejlige natur, ikke bare i området lige omkring Tol­ne Skov­pavil­lon, men også i hele Tol­ne Skov, idet der er anlagt flere forskel­lige stier rundt i skoven med udgangspunkt fra Tol­ne Skov­pavil­lon. Alt­så server­ing, oplevelse, kul­tur­arv og natur.

Nu er selve Pavil­lo­nen  bragt op på nutidig stand så på nuværen­de tid­spunkt er det pla­nen, at så skal “Glas­salen” også ren­overes og sættes i stand så den kom­mer  til at passe ind med den ren­overe­de Pavil­lon., idet “Glas­salen” er et ideelt sted at afholde kon­cert­er og opføre teater­forestill­inger i.

Bestyrelsen er nu igang med at søge om midler til at ren­overe Glas­salen og vil du støt­te pro­jek­tet  kan du gå ind på “Underværker.dk” og se pro­jek­tet og så støt­te det.

Så fremti­den ser lys ud for Tol­ne Skov­pavil­lon.